Menu

Häirintäyhdyshenkilöt

CODE OF CONDUCT

JOHDANTO JA SOVELLUSALA

Kuopion Tradenomiopiskelijat ry:n (myöhemmin KuoTra) Code of Conduct eli toimintaopas tapahtumia ja
tilaisuuksia varten on ohjenuora kaikille opiskelijayhdistyksen tapahtumiin osallistuville. KuoTra pyrkii
tapahtumissaan aina positiiviseen ja yhdenvertaiseen ilmapiiriin. Toimintaopas tapahtumia varten
helpottaa tapahtumien järjestämistä sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemista.
Opasta sovelletaan KuoTran tapahtumien yhteydessä tapahtuman virallisen ohjelman aikana, eli siitä
lähtien kun tapahtuma on merkitty alkamaan ja siihen asti, kun tapahtuma on merkitty loppumaan.
Tässä oppaassa käsitellään yhdenvertaisuutta, häirintä- ja kiusaamistilanteita sekä niihin puuttumista.
Yhteiset pelisäännöt on tärkeä olla olemassa kaikkien tapahtumiin osallistuvien viihtyvyyden takaamiseksi.
“Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän
sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään,
uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.” Suomen perustuslain 6§:ssä todetaan ihmiset
yhdenvertaisiksi ja yhdenvertaisuuslain 6§:ssä kielletään yllä mainittuihin ominaisuuksiin perustuva
välillinen ja välitön syrjintä sekä häirintä.
Jokainen kokee häirinnän eri tavalla, ei ole yksiselitteistä tapaa määritellä henkilön kokemuksia. Toiselle
vitsi voi olla harmiton ja hauska, kun taas toinen saattaa kokea sen loukkaavana itseään tai jotakuta muuta
kohtaan. Huomattavaa kuitenkin on se, että kun henkilö kokee tilanteen, jossa hänen mielestään tapahtuu
häirintää, siitä jää epämiellyttävä olo.

HÄIRINTÄ, SYRJINTÄ JA EPÄASIALLINEN KÄYTÖS

Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaamista siten, että luodaan
uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-
toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä
koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava
ilmapiiri.
Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai
sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla
tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla
luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.
Syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua tai erilaiseen asemaan asettamista ilman hyväksyttävää
perustetta. Syrjintää on myös uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen
sekä käsky tai ohje syrjiä.

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan. Sopivan ja
sopimattoman käyttäytymisen rajat määrittelee työpaikan henkilöstö. Jos joku kokee toisen huumorin
loukkaavaksi, siitä on luovuttava. Hyväksyttävään käytökseen eivät kuulu myöskään huutaminen,
raivoaminen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien asioiden käsittely.
Opiskelijayhdistyksen järjestämien tapahtumien osallistujat ovat monen kirjava joukko ihmisiä, joiden
joukosta löytyy erilaisia mielipiteitä, ideologioita, identiteettejä ja arvomaailmoja. Kun tällainen joukko
ihmisiä osallistuu yhdessä tapahtumaan voi häirintää ja syrjintää tapahtua huomaamattakin. Jokaisen
ilmaisun ja mielipiteen vapauden kunnioittaminen on ensiaskel syrjimättömään ja häirintävapaaseen
tapahtumaan.
Alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtuu usein ylilyöntejä ja noloja tilanteita. Jokainen on vastuussa omasta
käytöksestään, eikä alkoholin vaikutuksen alaisuus poista tätä vastuuta. Alkoholin käyttöön ei myöskään saa
missään tilanteessa painostaa.
Sosiaalinen media on olennainen osa opiskelijoiden arkea sekä opiskelijayhdistyksen tapahtumia.
Internetissä tapahtuva kirjallinen ja kuvallinen viestintä voidaan ymmärtää helposti väärin. Sosiaaliseen
mediaan sisältöä julkaistaessa on pidettävä huoli siitä, että jokaiselta sisällössä esiintyvältä henkilöltä on
saatu suostumus kuvan julkaisemiseen. Huomioitavaa on myös se että sosiaalisessa mediassa tapahtuva
häirintä on täysin verrattavissa kaikkeen muuhun häirintään.

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖTOIMINTA

KuoTralla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka ovat opiskelijayhdistyksen hallituksessa olevia
luottamustoimijoita ja eri sukupuolta. Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät opiskelijayhdistyksen
nettisivuilta. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille
nousseisiin häirintätilanteisiin (jatkossa tässä oppaassa käytetyt sanat häirintä ja häirintätilanne tarkoittavat
myös epäasiallisen käytöksen ja syrjinnän tilanteita).
Häirintäyhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa henkilökohtaisesti, sähkopostitse sekä puhelimitse.
Opiskelijakunnan tapahtumassa häirintää tai syrjintää kokenut henkilö voi olla yhteydessä
häirintäyhdyshenkilöön myös tapahtuman jälkeen.
Yhteydenoton saatuaan häirintäyhdyshenkilö ja häirintää kokenut henkilö keskustelevat tilanteesta ja
mahdollisista toimenpiteistä. Häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella, eikä ryhdy toimenpiteisiin ilman
häirintää kokeneen henkilön lupaa. Halutessaan häirintää kokenut henkilö voi pitäytyä vaatimasta
toimenpiteitä ja hakea häirintäyhdyshenkilöltä vain keskustelutukea.

TOIMINTAOHJEITA

Jos koet häirintää, syrjintää tai epäasiallista käytöstä:
Ole yhteydessä KuoTran häirintäyhdyshenkilöön.
• Kerro mitä olet kokenut tai mitä on tapahtunut.
• Keskustele häirintäyhdyshenkilön kanssa tilanteen ratkaisemisesta.

Jos koet tilanteen, jossa jotakuta muuta häiritään ja syrjitään ja haluat ilmoittaa siitä:
Ole yhteydessä KuoTran häirintäyhdyshenkilöön.
• Kerro mitä olet nähnyt tai mitä on tapahtunut.
• Häirintäyhdyshenkilö on toiveestasi yhteydessä kokemasi tilanteen eri osapuoliin.
Saatuaan tiedon häirintätilanteesta häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella ja häirityn henkilön
suostumuksesta.
Häirintäyhdyshenkilö voi:
• Ottaa yhteyttä häirintätilanteen osapuoliin ja keskustella tapahtuneesta.
• Järjestää häirintätilanteen molemmille osapuolille mahdollisuuden keskustella tapahtuneesta.
• Neuvoa häirintätilanteen osapuolia ottamaan yhteyttä erilaisiin tukipalveluihin esim.
puhelinpalvelut.

KuoTra ry:n häirintäyhdyshenkilöt

Reetta Simpanen
puh: +358 400 793 989
email: reetta.simpanen@edu.savonia.fi

Mika-Markus Natunen
puh: +358 400 692 044
email: mika-markus.natunen@edu.savonia.fi

KUOPION TRADENOMIOPISKELIJAT RY:N TOIMINTAA TUKEMASSA: