Kuopion Tradenomiopiskelijat ry

Häirintäyhdyshenkilöt

Keneen olla yhteydessä?

Kuopion Tradenomiopiskelijat ry noudattaa toiminnassaan alta löytyvää Code of Conductia. Jos olet kokenut kiusaamista tai muuta häirintää toisen opiskelijan tai koulun henkilöstön puolesta, voit olla yhteydessä meidän häirintäyhdyshenkilöihin. Häirintäyhdyshenkilöt ovat vaitiolovelvollisia ja toimivat ainoastaan yhteydenottajan tahdon mukaisesti.

Yhteystiedot

Laura Keskikastari
laura.keskikastari@edu.savonia.fi
040 968 4330

Roope Reijonen
s2314380@edu.savonia.fi
050 432 9000

Code of Conduct

Johdanto ja sovellusala

Kuopion Tradenomiopiskelijat ry:n (myöhemmin KuoTra) Code of Conduct eli toimintaopas tapahtumia ja tilaisuuksia varten on ohjenuora kaikille opiskelijayhdistyksen tapahtumiin osallistuville. KuoTra pyrkii tapahtumissaan aina positiiviseen ja yhdenvertaiseen ilmapiiriin. Toimintaopas tapahtumia varten helpottaa tapahtumien järjestämistä sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemista. Opasta sovelletaan KuoTran tapahtumien yhteydessä tapahtuman virallisen ohjelman aikana, eli siitä lähtien kun tapahtuma on merkitty alkamaan ja siihen asti, kun tapahtuma on merkitty loppumaan. Tässä oppaassa käsitellään yhdenvertaisuutta, häirintä- ja kiusaamistilanteita sekä niihin puuttumista. Yhteiset pelisäännöt on tärkeä olla olemassa kaikkien tapahtumiin osallistuvien viihtyvyyden takaamiseksi. “Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.” Suomen perustuslain 6§:ssä todetaan ihmiset yhdenvertaisiksi ja yhdenvertaisuuslain 6§:ssä kielletään yllä mainittuihin ominaisuuksiin perustuva välillinen ja välitön syrjintä sekä häirintä. Jokainen kokee häirinnän eri tavalla, ei ole yksiselitteistä tapaa määritellä henkilön kokemuksia. Toiselle vitsi voi olla harmiton ja hauska, kun taas toinen saattaa kokea sen loukkaavana itseään tai jotakuta muuta kohtaan. Huomattavaa kuitenkin on se, että kun henkilö kokee tilanteen, jossa hänen mielestään tapahtuu häirintää, siitä jää epämiellyttävä olo.

Häirintä, syrjintä ja epäasiallinen käytös

Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua tai erilaiseen asemaan asettamista ilman hyväksyttävää perustetta. Syrjintää on myös uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen sekä käsky tai ohje syrjiä.

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan. Sopivan ja sopimattoman käyttäytymisen rajat määrittelee työpaikan henkilöstö. Jos joku kokee toisen huumorin loukkaavaksi, siitä on luovuttava. Hyväksyttävään käytökseen eivät kuulu myöskään huutaminen, raivoaminen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien asioiden käsittely. Opiskelijayhdistyksen järjestämien tapahtumien osallistujat ovat monen kirjava joukko ihmisiä, joiden joukosta löytyy erilaisia mielipiteitä, ideologioita, identiteettejä ja arvomaailmoja. Kun tällainen joukko ihmisiä osallistuu yhdessä tapahtumaan voi häirintää ja syrjintää tapahtua huomaamattakin. Jokaisen ilmaisun ja mielipiteen vapauden kunnioittaminen on ensiaskel syrjimättömään ja häirintävapaaseen tapahtumaan. Alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtuu usein ylilyöntejä ja noloja tilanteita. Jokainen on vastuussa omasta käytöksestään, eikä alkoholin vaikutuksen alaisuus poista tätä vastuuta. Alkoholin käyttöön ei myöskään saa missään tilanteessa painostaa. Sosiaalinen media on olennainen osa opiskelijoiden arkea sekä opiskelijayhdistyksen tapahtumia. Internetissä tapahtuva kirjallinen ja kuvallinen viestintä voidaan ymmärtää helposti väärin. Sosiaaliseen mediaan sisältöä julkaistaessa on pidettävä huoli siitä, että jokaiselta sisällössä esiintyvältä henkilöltä on saatu suostumus kuvan julkaisemiseen. Huomioitavaa on myös se että sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä on täysin verrattavissa kaikkeen muuhun häirintään.

Häirintäyhdyshenkilötoiminta

KuoTralla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka ovat opiskelijayhdistyksen hallituksessa olevia luottamustoimijoita ja eri sukupuolta. Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät  opiskelijayhdistyksen nettisivuilta. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin häirintätilanteisiin (jatkossa tässä oppaassa käytetyt sanat häirintä ja häirintätilanne tarkoittavat myös epäasiallisen käytöksen ja syrjinnän tilanteita). Häirintäyhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa henkilökohtaisesti, sähkopostitse sekä puhelimitse.
Opiskelijakunnan tapahtumassa häirintää tai syrjintää kokenut henkilö voi olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön myös tapahtuman jälkeen. Yhteydenoton saatuaan häirintäyhdyshenkilö ja häirintää kokenut henkilö keskustelevat tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä. Häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella, eikä ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen henkilön lupaa. Halutessaan häirintää kokenut henkilö voi pitäytyä vaatimasta toimenpiteitä ja hakea häirintäyhdyshenkilöltä vain keskustelutukea.

Toimintaohjeita

Jos koet häirintää, syrjintää tai epäasiallista käytöstä:

Ole yhteydessä KuoTran häirintäyhdyshenkilöön.

Jos koet tilanteen, jossa jotakuta muuta häiritään ja syrjitään ja haluat ilmoittaa siitä:

Ole yhteydessä KuoTran häirintäyhdyshenkilöön.

Saatuaan tiedon häirintätilanteesta häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella ja häirityn henkilön suostumuksesta.

Häirintäyhdyshenkilö voi:

KuoTran toimintaa tukemassa