Kuopion Tradenomiopiskelijat ry

Säännöt

Säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kuopion Tradenomiopiskelijat ry ja yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää lyhennettä KuoTra.

Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan opiskelijayhdistykseksi.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistys toimii Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n (jatkossa liitto) jäsenyhdistyksenä.

Opiskelijayhdistyksen tarkoituksena on:

Toimia jäsentensä etujärjestönä, edistää ja valvoa Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopion liiketalouden yksikössä opiskelevien yleisiä ja yhteisiä etuja erityisesti opintoihin ja opintososiaalisiin etuisuuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää jäsenistönsä yhteistoimintaa sekä edistää tiedonvälitystä alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten opiskelijajärjestöjen ja jäsenistönsä välillä.

Edistää jäsenistönsä henkisiä, ammatillisia, yhteiskunnallisia ja liikunnallisia harrastuksia.

Pyrkiä parantamaan opetuksen ja opiskelun sisältöä.

Valvoa ja edistää opiskelijoiden oikeusturvaa.

Edistää oppilaitoksen imagon luomista ja profilointia.

Opiskelijayhdistys voi liittyä valtakunnallisiin ja alueellisiin opiskelijajärjestöihin.

3. TOIMINNAN LAATU

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijayhdistys:

1) voi järjestää kokouksia, tiedotus- ja esitelmätilaisuuksia, illanviettoja sekä kilpailuja

2) voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta opintomateriaalia

3) voi ylläpitää erilaisia rekisteröimättömiä liikunta- ja vapaa-ajan kerhoja sekä harrastuspiirejä

4) toimii yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ja muiden vastaavien yhteisöjen ja yhdistysten kanssa

5) tekee aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja

6) toimintansa tukemiseksi opiskelijayhdistys voi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä

7) voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, sekä toimia kantajana ja vastaajana.

4. JÄSENET

Koska opiskelijayhdistys toimii Tradenomiliitto TROL ry:n jäsenyhdistyksenä, opiskelijayhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopion liiketalouden yksikön koulutusohjelmassa opiskelevat ja läsnä olevat opiskelijat, jotka hyväksyvät koulutusalajärjestön tarkoituksen ja säännöt, sekä ovat myös Tradenomiliitto TROL ry:n jäseniä. Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet.

Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea opiskelijayhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi voi opiskelijayhdistyksen kokous kutsua yksityisen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut opiskelijayhdistyksen toiminnassa tai muutoin kaupallisella alalla.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava opiskelijayhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden opiskelijayhdistyksen syyskokous vuosittain määrää. Kannatusjäsenen on vuosittain suoritettava opiskelijayhdistykselle kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden opiskelijayhdistyksen syyskokous vuosittain määrää. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. Opiskelijayhdistyksen hallitus päättää jäsenmaksujen kantamistavasta ja -ajasta.

5. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden sisällä määräajan umpeutumisesta, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi opiskelijayhdistyksestä.

Jäsen voidaan erottaa, mikäli tämä jättää täyttämättä näiden sääntöjen mukaiset jäsenvelvollisuutensa. Hallitus voi päätöksellään erottaa jäsenen, joka toiminnallaan tahallisesti vahingoittaa opiskelijayhdistystä. Jäsen voi erota opiskelijayhdistyksestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta opiskelijayhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä opiskelijayhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Jos opiskelijayhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset hyväksyy erottamispäätöksen vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä, tulee se voimaan heti, muussa tapauksessa se raukeaa.

6. OPISKELIJAYHDISTYKSEN JOHTO

Opiskelijayhdistyksen johdon muodostavat opiskelijayhdistyksen kokous ja hallitus. Opiskelijayhdistyksen päätäntävaltaa käyttää opiskelijayhdistyksen kokous. Toimeenpanovalta on hallituksella.

7. OPISKELIJAYHDISTYKSEN KOKOUSTEN AIKA JA KOOLLEKUTSUMINEN

Varsinaiset kokoukset

Opiskelijayhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi (2) varsinaista kokousta. Kevätkokous on pidettävä keväällä maalis-toukokuun aikana ja syyskokous pidettävä syksyllä loka-marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin opiskelijayhdistyksen kokous itse tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 opiskelijayhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisen asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä, kun kokouksen pitämistä on asianmukaisesti vaadittu.

Koolle kutsuminen

Kokouksesta on ilmoitettava opiskelijayhdistyksen ilmoitustaululla tai sähköpostitse vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ja samalla mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Opiskelijayhdistyksen kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

8. OPISKELIJAYHDISTYKSEN KOKOUSTEN OSANOTTAJAT JA ALOITEOIKEUS

Äänivalta sekä läsnäolo- ja puheoikeus

Opiskelijayhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla opiskelijayhdistyksen varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Läsnäolo- ja puheoikeus opiskelijayhdistyksen kokouksissa voidaan myöntää pyydettäessä. Kannatusjäsenellä tai tämän edustajalla ja kunniajäsenellä on läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Opiskelijayhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä, mikäli osallistujan jäsenyys pystytään todistamaan. Etäyhteydellä osallistuvan jäsenen on myös ilmoitettava osallistumisestaan opiskelijayhdistyksen kokoukseen hallitukselle vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta.

9. OPISKELIJAYHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Syyskokous

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4) käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

5) käsitellään seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruuksista

6) valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan opiskelijayhdistyksen puheenjohtajaksi

7) valitaan jäsenten keskuudesta viidestä (5) kymmeneen (10) hallituksen muuta jäsentä sekä nollasta (0) kolmeen (3) varajäsentä

8) valitaan juuri valitun hallituksen keskuudesta rahastonhoitaja

9) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt

10) käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kevätkokous

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4) Esitetään hallituksen tekemä toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille

6) käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot

7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä opiskelijayhdistyksen kokouksessa käsitellään asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei mainita kokouskutsussa.

Kokouskutsumainintaa edellyttävät asiat

Opiskelijayhdistyksen kokouksessa älköön tehtäkö päätöstä sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä eikä myöskään muunkaan huomattavan omaisuuden myymisestä, ellei asiasta ole kokouskutsussa erikseen mainittu.

10. HALLITUS

Jäsenet

Opiskelijayhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja neljästä (4) kymmeneen (10) muuta jäsentä sekä nollasta (0) kolmeen (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimintakausi on kalenterivuosi.

Syyskokous valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Hallitus nimeää järjestäytymiskokouksessaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten tulee olla valintahetkellä hakukelpoisia, eli opiskelijayhdistyksen jäseniä sekä läsnäolevia opiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa.

Mikäli hallituksen jäsen menettää hakukelpoisuutensa toimikauden aikana, saa hän toimia hallituksessa kuluvan toimikauden loppuun.

Kokoukset

Hallitus on kutsuttava koolle milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet jäsenistä todistettavasti sitä puheenjohtajalta vaatii. Hallituksen kokous on tällöin pidettävä viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun kokouksen koollekutsumista koskeva vaatimus on esitetty. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä viimeistään tammikuun 15. päivään mennessä. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kokouskutsu

Hallituksen kokouksista on ilmoitettava jäsenistölle vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta ja mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

Päätöksenteko

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Aloiteoikeus

Opiskelijayhdistyksen jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä hallituksen kokouksiin.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden opiskelijayhdistyksen hallituksen kokouksiin.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on muun muassa sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät:

1) johtaa opiskelijayhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen sekä opiskelijayhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti

2) panna toimeen opiskelijayhdistyksen kokouksen päätökset

3) valmistella opiskelijayhdistyksen kokoukselle käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle

4) edustaa opiskelijayhdistystä ja käyttää sen puolesta puhevaltaa

5) päättää mahdollisen toiminnanjohtajan palkkaamisesta ja irtisanomisesta sekä opiskelijayhdistyksen muiden toimihenkilöiden valinnasta ja erottamisesta

6) päättää irtaimen omaisuuden hankinnasta opiskelijayhdistykselle

7) huolehtia varojen hankinnasta ja taloudenhoidosta sekä kirjanpidosta

8) vastata opiskelijayhdistyksen postin, arkiston ja jäsenluettelon ylläpitämisestä, jäsenmaksujen keräämisestä sekä opiskelijakorttien toimittamisesta jäsenille

11. OPISKELIJAYHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Opiskelijayhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

12. TILIKAUSI

Opiskelijayhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. Tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajille viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kevätkokousta.

13. LIITON OIKEUDET

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa.

14. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttaminen ja opiskelijayhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö opiskelijayhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen vahvistettavaksi.

15. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen on kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten välin pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. Yhdistyksen varat sen purkautuessa on luovutettava Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelevien tradenomiopiskelijoiden hyväksi.

KuoTran toimintaa tukemassa