Kuopion Tradenomiopiskelijat ry

Vastuualueet

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja johtaa yhdistyksen sekä hallituksen toimintaa ja vastaa sen kehittämisestä. Puheenjohtajan tehtävä varmistaa toiminnan tarkoituksenmukaisuus, sekä yhdistyslain, sääntöjen sekä toimintaa ohjaavien dokumenttien noudattaminen. Puheenjohtaja johtaa ja valvoo päätöksentekoa, valmistelee yhdistyksen toimintaa ohjaavat dokumentit, kuten toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä muun hallituksen kanssa.

Yhdistyksessä puheenjohtajan omia velvollisuuksia on kutsua kokoukset koolle sekä johtaa kokousten puhetta. Puheenjohtaja toimii yhtenä yhdistyksen nimenkirjoittajana yhdessä varapuheenjohtajan sekä rahastonhoitajan kanssa. Tehtävät sisältävät myös sidosryhmätyöskentelyä, sekä yhdistyksen edustamista erilaissa tilaisuuksissa.

Puheenjohtaja huolehtii hallituksen työnjaosta ja tukee toimihenkilöiden työtä. Puheenjohtaja rohkaisee ja kannustaa osallistumaan, sekä toimii esimerkkinä muulle hallitukselle.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja on osa puheenjohtajistoa, yhdessä puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan oikeana kätenä ja tukee tätä tehtävissään, ja tarvittaessa toimii puheenjohtajan sijaisena. Tehtäviin kuuluu erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa yhdistyksen edustaminen.

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenten välimaastossa, vastaten hallituksen jäsenten toiminnasta ja toimii eräänlaisena tietopankkina heille. Varapuheenjohtajan vastuulla on hallituksen iltakoulujen järjestäminen sekä perehdytysmateriaalien päivittäminen seuraavalle toimikaudelle.

Tärkeänä tehtävänä on lisäksi kehittää itseään, pestiään sekä hallituksen toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan päätehtävänä on vastata yhdistyksen taloudellisesta hallinnasta ja varojen asianmukaisesta käytöstä. Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu muun muassa budjetin laatiminen, taloudelliset raportit, talouden seuranta, laskujen ja maksujen hallinta sekä rahoitusstrategian kehittäminen.

Sihteeri

Yhdistyksen sihteerin tehtäviin kuuluu hallituksen kokousten esityslistojen valmistelu, niiden tiedoksianto, sekä kokouksissa pöytäkirjan laatiminen. Sihteeri huolehtii myös asiakirjojen vaadittaman arkistoimisen. Lisäksi sihteerin vastuulla on KuoTran kaapin siisteyden ylläpito. Sihteerin pesti annetaan osaksi jotain muuta pestiä, sen ollessa niin sanotusti ”puolikas vastuualue”, sillä se työllistää suhteellisen vähän.

Edunvalvontavastaava

Edunvalvontavastaava nimensä mukaisesti valvoo opiskelijoiden etuja. Edunvalvontavastaavan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden etuuksiin ja heihin vaikuttaviin asioihin liittyvän keskustelun aktiivinen seuraaminen. EV-vastaava tapaa koulun johtoa ja henkilökuntaa vähintään kaksi kertaa vuodessa, jolloin käsitellään muun muassa opiskelijoiden hyvinvointia, koulun strategioita sekä ajankohtaisia asioita. EV-vastaava on vastuussa palautekyselyistä, jotka toteutetaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyiden vastaukset kootaan ja viedään eteenpäin muulle hallitukselle, sekä aiheen mukaan koulun johdolle.

Edunvalvontavastaava tekee yhteistyöstä muiden opiskelijayhdistysten ja opiskelijakunnan kanssa edunvalvonnallisissa asioissa. EV-vastaava organisoi KuoTran hyvinvointiviikot keväisin ja syksyisin muun hallituksen kanssa. EV-vastaava toimii myös projektipäällikkönä syksyllä järjestettävien edustajistovaalien Haluan Päättää -kampanjassa.

Häirintäyhdyshenkilö

Häirintäyhdyshenkilöt toimivat opiskelijoiden tukena erilaisissa häirintätilanteissa. Häirintäyhdyshenkilöt käyvät pestiin vaadittava koulutukset, jotka tukevat häirintätilanteiden asianmukaista käsittelyä. He ovat vaitiolovelvollisia, ja käsittelevät ilmi tulleita tilanteita asianomaisten toiveiden mukaisesti.

Häirintäyhdyshenkilöitä on kaksi, ja tämä rooli asetetaan osaksi muuta vastuualuetta. Perinteisesti toinen häirintäyhdyshenkilöistä on ollut edunvalvontavastaava.

Jäsenhankintavastaava

Jäsenhankintavastaava on vastuussa jäsenhankinnasta, ja toimii tämän organisoimisessa hallituksen tukena. Jäsenhankintavastaavan tehtävänä on luoda jäsenhankintasuunnitelma yhdessä jäsenpalveluvastaavan kanssa. Tehtäviin kuuluu lisäksi KuoTran omien sekä Tradenomiopiskelijoiden ständien järjestäminen ja suunnittelu. Tärkeänä tehtävänä on myös toimia apuna jäsenistölle jäsenyyksiin liittyvissä asioissa.

Jäsenpalveluvastaava

Jäsenpalveluvastaava toimii jäsenhankintavastaavan tukena ja auttaa jäsenhankinnan toteuttamisessa. Jäsenpalveluvastaava on päävastuussa yhdistyksen ständeistä, liikuntakokeiluista sekä alumnitoiminnasta. Rooliin kuuluu lisäksi tiivis yhteistyö muun hallituksen kanssa, erityisesti yritysyhteistyövastaavan ja tapahtumavastaavien kanssa.

Markkinointivastaava

Markkinointivastaava nimensä mukaisesti vastaa yhdistyksen viestinnästä, kuten tapahtumien markkinoinnista sekä muusta ulkoisesta viestinnästä. Pääsääntöiset tehtävät koostuvat markkinointimateriaalien ja haalarimerkkien suunnittelusta, sekä markkinoinnin aikataulutuksesta. Suunnittelutyötä tehdään tiiviisti yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, etenkin tapahtuma- jäsenhankinta- sekä -palveluvastaavien kanssa. Markkinointivastaava, sekä vaikuttamisviestintävastaava toimivat työpareina ja tarvittaessa tuuraavat toisiaan.

Vaikuttamisviestintävastaava

Vaikuttamisviestintävastaava toimii yhdessä markkinointivastaavan kanssa viestintätiiminä. Tehtäviin kuuluu viestinnän suunnittelu, jota tehdään markkinointivastaavan, sekä muiden hallituksen jäsenten kanssa. Vaikuttamisviestintä keskittyy paljolti edunvalvonnallisten teemojen viestimiseen, sidosryhmien viestinnän jakamiseen sekä yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden markkinointiin (esimerkiksi eduskuntavaalit).

Vaikuttamisviestintävastaavan tehtäviin kuuluu lisäksi kuukausitiedotteiden lähettäminen sekä nettisivujen pitäminen ajan tasalla.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen tapahtumia. Tapahtumavastaavat ovat tapahtumien järjestämisen päävastuussa, mutta työtä tehdään koko hallituksen voimin. Eniten yhteistyötä tehdään markkinointi- ja viestintävastaavien kanssa tapamahtuman myynnin ja markkinoinnin tiimoilta. Yhteistyötä tehdään myös muiden paikallisyhdistysten ja opiskelijakunnan tapahtumavastaavien kanssa.

Tuutorivastaava

Tuutorivastaava on vastuussa tuutorivalintojen tekemisestä yhdessä koulutusalan opinto-ohjaajan kanssa. Tuutorivastaavan tärkein tehtävä on viestiä tuutoreille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista, kuten opiskelijakunnan järjestämistä tuutorikoulutuksista, KuoTran tapahtumista sekä muista tuutorointiin liittyvistä tapahtumista. Tuutorivastaava on mukana muun muassa fuksisitsien ja haalarikastajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa. Yksi tuutorivastaavan tärkeimmistä tehtävistä on olla tuutoreiden tavoitettavissa ja tarvittaessa apuna, tämä korostuu etenkin orientaatioviikkojen aikana. Orientaatioviikot työllistävät tuutorivastaavaa eniten, ja tämän jälkeen toiminta painottuu muun muassa alaesittelyiden järjestämiseen opinto-ohjaajan pyynnöstä.

Yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyövastaava vastaa yhdistyksen ja ulkopuolisten yritysten välisestä yhteistyöstä ja suhteiden luomisesta. Vastaava etsii ja neuvottelee potentiaalisista yhteistyökumppaneista ja sponsoreista yhdistykselle, sekä ylläpitää ja kehittää olemassa olevia yrityssuhteita. Yritysyhteistyövastaava toimii yhdistyksen edustajana yritystapaamisissa ja neuvotteluissa.

Myös yritysyhteistyövastaava työskentelee tiiviisti muiden hallituksen jäsenten kanssa, erityisesti tapahtuma-, markkinointi- ja jäsenpalveluvastaavien kanssa. Yritysyhteistyövastaava pitää huolen yhteistyösopimusten toteutumisesta ja noudattamisesta. Vastaava on myös toteuttamassa yritysvierailuja ja -tapahtumia yhdistyksen jäsenille.

 

KuoTran toimintaa tukemassa