Kuopion Tradenomiopiskelijat ry

Hallitus 2023

Hallituksen toimintaa pyörittää yhteisvoimin puheenjohtajisto sekä hallituksen jäsenet, jotka ovat valittu viimeisimmässä hallituksen syyskokouksessa. Hallituksen porukka koostuu eri vuosien sekä eri liiketalouden linjojen opiskelijoista, joten näkökulmia tällä porukalla löytyy laidasta laitaan! Apuna eri konseptien järjestämisessä on hallituksella mukana myös iso joukko tuutoreita, KV-tuutoreita ja muita joukkoon eksyneitä vapaaehtoisia, esimerkiksi eri toimikunnissa. Toiminnan järjestämisessä pääkärkenä on liiketalouden opiskelijoiden edunvalvonta, verkostoituminen sekä mukava ja rento yhdessä olo.

Kaikki meidät tavoittaa sähköpostista hallitus[at]kuotra.fi.

 

Kalle Kauppinen

Puheenjohtaja
puheenjohtaja[at]kuotra.fi

 • Johtaa yhdistyksen sekä hallituksen toimintaa
 • Vastaa toiminnan kehittämisestä, tarkoituksenmukaisuudesta sekä siitä, että toiminta tapahtuu voimassa olevan yhdistyslainsäädännön sekä yhdistyksen sääntöjen puitteissa.
 • Johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista
 • Valmistelee yhdistyksen toimintaa ohjaavat dokumentit yhdessä muun hallituksen kanssa
 • Kutsuu hallituksen sekä yhdistyksen kokoukset koolle
 • Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa
 • Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana
 • Edustaa yhdistystä sidosryhmätapaamisissa sekä muissa tilaisuuksissa
 • Huolehtii työnjaosta ja tukee yhdistyksen toimihenkilöiden työtä
 • Rohkaisee ja kannustaa osallistumaan
 • Varmistaa hallituksen jatkuvuuden omalla toiminnallaan ja esimerkillään
Patrik Kajan

Varapuheenjohtaja

Häirintäyhdyshenkilö

• Muodostaa puheenjohtajan kanssa puheenjohtajiston.
• Toimii puheenjohtajan oikeana kätenä ja tukee tätä tehtävissään.
• Johtaa kokoukset joihin puheenjohtaja on estynyt. Toimii puheenjohtajana yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa.
• Edustaa yhdistystä erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa
• Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana
• Toimii puheenjohtajiston sekä hallituksen jäsenten välimaastossa vastaten hallituksen jäsenten toiminnasta ja toimien eräänlaisena tietopankkina.
• Vastaa hallituksen iltakoulujen järjestämisestä sekä perehdytysmateriaalien päivittämisestä seuraavalle toimikaudelle.
• Kehittää itseään, pestiään sekä hallituksen toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Saku Tolvanen

Rahastonhoitaja
laskut[at]kuotra.fi

• Päätehtävänä on vastata yhdistyksen taloudellisesta hallinnasta ja varojen asianmukaisesta käytöstä.
• Laatii talousarvion
• Vastaa taloudellisista raporteista
• Seuraa yhdistyksen taloutta
• Hallinnoi laskujen ja maksujen suorittamista
• Kehittää yhdistyksen rahoitusstrategiaa
• Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana

Laura Keskikastari

Edunvalvontavastaava
edunvalvonta[at]kuotra.fi

Häirintäyhdyshenkilö

• Nimensä mukaisesti valvoo opiskelijoiden etuja.
• Seuraa keskustelua opiskelijoiden etuuksista ja heihin vaikuttavista asioista.
• Tapaa koulun johtoa ja henkilökuntaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. -> tapaamisissa käsitellään mm. opiskelijoiden hyvinvointia, koulun strategioita ja ajankohtaisia asioita.
• Luo palautekyselyt neljä kertaa vuodessa ja kokoaa vastaukset. -> palautteet viedään eteenpäin muulle hallitukselle ja aiheen mukaan myös koulun johdolle (esim. opetuksen laatu)
• Tekee yhteistyötä muiden opiskelijayhdistysten ja SAVOTTAn kanssa edunvalvonnallisissa asioissa
• Organisoi KuoTran hyvinvointiviikot keväisin ja syksyisin, yhdessä muun hallituksen kanssa.
• Toimii projektipäällikkönä syksyllä järjestettävien edustajistovaalien Haluan Päättää -kampanjassa.

Aino Ratilainen

Jäsenhankintavastaava
jasenasiat[at]kuotra.fi

• Vastaa yhdistyksen jäsenistä, heidän eduistaan sekä liittymisestä Tradenomiopiskelijoiden sekä KuoTra ry:n jäseniksi
• Vastaa jäsenhankinnasta muun hallituksen tuella
• Laatii jäsenhankintasuunnitelman yhdessä jäsenpalveluvastaavan kanssa
• Toimii hallituksen tietosuojavastaavana
• Auttaa jäsenistöä jäsenyyksiin liittyvissä asioissa
• Tekee jäsenhankintalaskutuksen puolivuosittain
• Järjestää Tradenomiopiskelijoiden ständejä jäsenistölle yhdessä jäsenpalveluvastaavan kanssa

Simo Kähkönen

Jäsenpalveluvastaava
jasenasiat[at]kuotra.fi

• Vastaa yhdistyksen Afterwork-tapahtumista, ständeistä sekä lajikokeiluista
• Toimii jäsenhankinnallisissa asioissa jäsenhankintavastaavan tukena
• Vastuu alumnitoiminnan kehittämisestä sekä ylläpitämisestä
• Laatii jäsenhankintasuunnitelman yhdessä jäsenhankintavastaavan kanssa
• Edistää jäseniä koskevia työelämälähtöisiä asioita, esimerkiksi tuottamalla työelämävalmiuksia tukevia ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia

Sara Savolainen

Markkinointivastaava
viestinta[at]kuotra.fi

• Vastaa yhdistyksen viestinnästä, esimerkiksi tapahtumien markkinoinnista sekä muusta ulkoisesta viestinnästä
• Pääsääntöiset tehtävät koostuvat markkinointimateriaalien ja haalarimerkkien suunnittelusta, sekä aikataulutuksesta. -> Suunnittelee yhdessä tapahtumavastaavien sekä jäsenhankinta- ja palveluvastaavien kanssa tapahtumien aikataulutusta somekalenterin mukaisesti.
• Markkinointi- ja vaikuttamisviestintävastaava toimivat työpareina ja tukevat toistensa työskentelyä.
• Osallistuu aika-ajoin tapahtumien suunnitteluun ja näihin liittyviin palavereihin.

Essi Lappalainen

Vaikuttamisviestintävastaava
viestinta[at]kuotra.fi

Aleksi Elovaara

Tapahtumavastaava
tapahtumat[at]kuotra.fi

• On vastuussa tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta
• Edistää tapahtumien myyntiä ja markkinointia yhdessä viestintävastaavien kanssa
• Suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia yhdessä muun hallituksen kanssa, kuitenkin siten että tapahtumavastaavat toimivat vastuuhenkilöinä
• Tekee yhteistyötä muiden yhdistysten tapahtumavastaavien kanssa
• On vastuussa tapahtumien ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta

Viivi Kurppa

Tapahtumavastaava
tapahtumat[at]kuotra.fi

Lotta Olkkonen

Tuutorivastaava

• On vastuussa tuutorivalintojen tekemisestä yhdessä opon kanssa.
• Viestii tuutoreille esimerkiksi opiskelijakunta Savottan järjestämistä tuutorikoulutuksista, KuoTran tapahtumista, mahdollisista saunailloista tai muista tuutorointiin liittyvistä tapahtumista.
• On mukana tapahtumien, esimerkiksi fuksisitsien ja haalarikastajaisten suunnittelussa ja järjestämisessä.
• Tuutorivastaavan on tärkeää olla tuutoreiden tavoitettavissa ja apuna, etenkin orientaatioviikolla.
• Vastaa opiskelijoiden osallistamisesta  liiketalouden opintojen alaesittelyihin, opinto-ohjaajan tarpeiden mukaisesti
• Osallistuu muuhun hallituksen toimintaan, kuten hallituksen kokouksiin, ständeilyyn, erilaisiin tapahtumiin sekä auttaa muita hallituslaisia tehtävissään.

Sakari Anttila

Yritysyhteistyövastaava
yrityssuhteet[at]kuotra.fi

• Vastaa yhdistyksen ja ulkopuolisten yritysten välisestä yhteistyöstä ja suhteiden luomisesta.
• Etsii ja neuvottelee potentiaalisista yhteistyökumppaneista ja sponsoreista yhdistykselle.
• Ylläpitää ja kehittää jo olemassa olevia yrityssuhteita.
• Työskentelee tiiviisti muiden hallituksen jäsenten kanssa, erityisesti tapahtumavastaavan, markkinointivastaavan ja jäsenpalveluvastaavan kanssa.
• Vastaa yritysten kanssa tehtyjen sopimusten ja sitoumusten noudattamisesta.
• Auttaa yhdistystä löytämään taloudellista tukea erilaisiin tapahtumiin ja projekteihin yritysyhteistyön kautta.
• Informoi hallitusta mahdollisista yritysyhteistyötarjouksista ja -mahdollisuuksista.
• Suunnittelee ja toteuttaa yritysvierailuja ja -tapahtumia yhdistyksen jäsenille, yhdessä jäsenpalveluvastaavan kanssa
• Toimii yhdistyksen edustajana yritystapaamisissa ja neuvotteluissa.

KuoTran toimintaa tukemassa